Máy tính bảng đã trở thành một trong những công cụ quan trọng nhất và thường xuyên được dùng để kỷ luật trẻ (Flickr.com) 

Máy tính bảng đã trở thành một trong những công cụ quan trọng nhất và thường xuyên được dùng để kỷ luật trẻ (Flickr.com)